Privacyverklaring

Datum: juli 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Zwaartepunt uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Zwaartepunt verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Zwaartepunt levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Zwaartepunt dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Zwaartepunt verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, post of telefoon.. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Zwaartepunt worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Zwaartepunt persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Zwaartepunt, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Zwaartepunt aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Zwaartepunt zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies (Google analytics)
Zwaartepunt gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Nieuwsbrief
Zwaartepunt houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om zich af te melden door middel van een link.

Links
Zwaartepunt kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Zwaartepunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Zwaartepunt raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Zwaartepunt verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@zwaartepunt.nl Zwaartepunt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Zwaartepunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zwaartepunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zwaartepunt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zwaartepunt op via info@zwaartepunt.nl. Zwaartepunt is als volgt te bereiken:
  • Adres: Postelseweg 129, 5521 RD Eersel (Postbus 135, 5520 AC Eersel)
  • Kamer van Koophandel: 17146729
  • Telefoon: 0497-550354
  • E-mailadres: info@zwaartepunt.nl

Zwaartepunt kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2018.