Visie

De kwaliteit in contact loopt als een rode draad door het aanbod van Zwaartepunt heen. Contact zien we als de voortdurende dynamiek die er is tussen mensen en welke de sleutel vormt tot verbetering van de kwaliteit in zorg en werk.

Contact en dynamiek zijn zichtbaar bij het in beweging brengen, het bewogen raken, actie versus reactie én het zoeken naar beweegredenen of oorzaken hiervan. Het komt op allerlei manieren terug in onze werkwijze.

Ons logo symboliseert dit dynamisch contact tussen mensen met aan de ene kant de cliënt en aan de andere kant de zorgmedewerker: mensenwerk is bewegen, bewogen worden en samen onderweg zijn in wederzijds respect. 

Wij werken op ergonomische & haptonomische basis, bij voorkeur praktijkgericht en vraag gestuurd. Het competentiegericht werken van Zwaartepunt houdt in dat we werken aan de vier deelgebieden kennen/weten, kunnen, willen en zijn

We verschaffen kennis en inzicht zodat deelnemers weten wat fysieke overbelasting is en dit kunnen herkennen en veranderen. De theorie achter het coachen leert men kennen waardoor meer verdieping op dit gebied mogelijk is. Specifiek bij Zwaartepunt leert men de theorie achter het ziektebeeld obesitas kennen en wat de gevolgen zijn zowel voor cliënt als zorgmedewerker.

We trainen vaardigheden die ervoor zorgen dat de deelnemers kunnen begeleiden, verplaatsen en tillen op haptonomische basis en dit ook kunnen toepassen op mensen met fors overgewicht. Men oefent de basiscommunicatievaardigheden gericht op houding beweging en interactie(HBI). Hierdoor wordt men zich nog meer bewust van eigen valkuilen en hoe het anders kan. Vervolgens leert men te coachen op de specifieke aandachtspunten van elk individu wat betreft HBI.

We vragen aan deelnemers hoe zij zich willen ontwikkelen en wat zij willen leren. Het werken aan competenties vraagt om specifieke aandachtspunten per deelnemer. Iedere deelnemer krijgt training of coaching in het voor haar/zijn te leren onderdeel gebruikmakend van diverse werkvormen. 

We werken aan persoonlijke eigenschappen door middel van coaching zodat deelnemers zich bewust worden wie ze zijn en wat ze (anders) kunnen

Het leren vindt grotendeels plaats op basis van het laten ervaren. Opdrachten zijn gericht op de praktijk van de deelnemer en na uitvoering praktisch en/of beleidsmatig bruikbaar, toepasbaar. Het ontwikkelen van digitaal leren heeft momenteel de aandacht van Zwaartepunt en is terug te vinden op onze online leeromgeving www.leerpuntonline.nl 

Ons team draagt deze visie met veel passie uit!